Administravimo departamento Viešųjų pirkimų skyrius vyriausiasis specialistas (koef.8,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41456
Skelbimo data: 2019-05-23
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Pareigos: Administravimo departamento Viešųjų pirkimų skyrius vyriausiasis specialistas (koef.8,1) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. D1-1025


ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Administravimo departamento Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Administravimo departamento Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti ministerijos viešuosius pirkimus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – viešųjų pirkimų organizavimo.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 m. darbo patirtį tarptautinių ir (ar) supaprastintų viešųjų pirkimų (išskyrus mažos vertės pirkimus) organizavimo ir vykdymo srityje perkančiojoje organizacijoje;
4.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais nacionaliniais ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus ir žaliųjų pirkimų politiką;
4.5. išmanyti raštvedybos taisykles ir teisės aktų rengimo reikalavimus;
4.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
4.7. mokėti dirbti su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS).

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja ir dalyvauja atliekant ministerijos viešuosius pirkimus;
5.2. rengia ir tvarko viešųjų pirkimų dokumentus, rengia viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas ir viešųjų pirkimų sutartis;
5.3. nustatytąja tvarka dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje;
5.4. koordinuoja žaliųjų pirkimų įgyvendinimą, rengia teisės aktus žaliųjų pirkimų politikos formavimo klausimais;
5.5. rengia dokumentus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
5.6. dalyvauja rengiant teisės aktus, susijusius su Skyriaus funkcijų vykdymu;
5.7. nustatytąja tvarka atstovauja ministerijai Skyriaus kompetencijos klausimais Lietuvos ir užsienio valstybių institucijose bei tarptautinėse organizacijose;
5.8. vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: +370 5 219 68 28
El. paštas: Raimonda Usovienė, VTD prie VRM RISS vyr. specialistė, raimonda.usoviene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.