Gyventojų pajamų ir žemės mokesčių skyrius vyriausiasis specialistas (koeficientas 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41454
Skelbimo data: 2019-05-23
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Pareigos: Gyventojų pajamų ir žemės mokesčių skyrius vyriausiasis specialistas (koeficientas 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2019 m. vasario 5 d.
įsakymu Nr. VP-18

MOKESČIŲ INFORMACIJOS DEPARTAMENTO
GYVENTOJŲ PAJAMŲ IR ŽEMĖS MOKESČIŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Mokesčių informacijos departamento (toliau — Departamentas) Gyventojų pajamų ir žemės mokesčių skyriaus (toliau — skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Departamento skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti kokybišką, savalaikį ir efektyvų mokesčių mokėtojų konsultavimo telefonu, raštu ar kita e-forma, bei švietimo ir informavimo procesą gyventojų turto deklaravimo, pajamų ir žemės mokesčių klausimais.

III. VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje — mokesčių administravime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį mokesčių administravimo srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, mokesčių administravimą, raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo, gyventojų pajamų ir žemės mokesčių įstatymus;
4.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.6. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. siekdamas užtikrinti kvalifikuotos informacijos pagal Departamento skyriaus kompetenciją suteikimą, teikia žodines konsultacijas telefonu, raštu ar kita e-forma į paklausimus gyventojų turto deklaravimo, pajamų ir žemės mokesčių įstatymų nuostatų taikymo klausimais, užtikrina grįžtamąjį ryšį su mokesčių mokėtojais (vykdo atskambinimo mokesčių mokėtojams funkciją);
5.2. siekdamas užtikrinti Departamento skyriaus teikiamų paslaugų kokybę, teikia pasiūlymus ir pastabas Departamento skyriaus vedėjui dėl mokesčių mokėtojų aptarnavimo kokybės gerinimo ir Departamento skyriaus veiklos tobulinimo;
5.3. pagal Departamento skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų ir mokesčių įstatymų apibendrintų paaiškinimų (komentarų) papildymo, keitimo bei pastabas ir (ar) pasiūlymus parengtiems teisės aktų projektams, konsultacinės medžiagos duomenų bazėje esančios medžiagos atnaujinimo, papildymo ir tvarkymo;
5.4. siekdamas užtikrinti Departamento skyriui pavestų funkcijų vykdymą, nagrinėja duomenis, norminius dokumentus bei metodinę medžiagą, reikalingą pavestoms funkcijoms atlikti;
5.5. esant poreikiui, pagal Departamento skyriaus kompetenciją, veda seminarus (įskaitant elektroninius seminarus (toliau — e. seminaras) ir e. seminarų įrašus) mokesčių mokėtojams bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) administracijos padalinių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, dalyvauja kitų institucijų organizuojamuose renginiuose, susitikimuose bei rengia dalijamąją medžiagą seminarams, e. seminarams ir kitiems renginiams bei rengia dalijamąją medžiagą seminarams, e. seminarams ir kitiems renginiams;
5.6. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio Departamento skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento skyriaus vedėjui.
____________

Susipažinau:

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: +370 5 219 68 28
El. paštas: Raimonda Usovienė, VTD prie VRM RISS vyr. specialistė, raimonda.usoviene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.