Informacinių technologijų valdyba Valdybos viršininkas (Pareiginės algos koeficientas - 9,5) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41460
Skelbimo data: 2019-05-23
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos kriminalinės policijos biuras
Pareigos: Informacinių technologijų valdyba Valdybos viršininkas (Pareiginės algos koeficientas - 9,5) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ VALDYBOS
VIRŠININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinių technologijų valdybos (toliau – Valdyba) viršininkas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Pareigybė reikalinga užtikrinti Valdybai nustatytų tikslų pasiekimą, funkcijų atlikimą, pavaldžių padalinių veiklos organizavimą, plėtojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas, formuojant kriminalinės policijos veiklos strateginius tikslus atitinkančią informacinę ir elektroninių ryšių strategiją, vykdant teisės aktų nustatytas automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų, kuriuose saugoma, apdorojama ar kuriais perduodama Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, saugumo priežiūros funkcijas, teikiant Lietuvos kriminalinės policijos biuro (toliau – Biuras) padaliniams metodinę ir praktinę pagalbą informacinių ir telekomunikacinių technologijų srityje, kitų Valdybos kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą.


III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešojo saugumo užtikrinimas ir valdymas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo vidaus tarnybos sistemoje patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
4.3. turėti nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti ar susipažinti su valstybės paslaptį sudarančia informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;
4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius policijos veiklą, teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų saugą, informacinių išteklių kūrimą, tvarkymą, valdymą, naudojimą, priežiūrą, sąveiką, planavimą, finansavimą ir saugą bei gebėti juos taikyti savo veikloje; žinoti privalomų taikyti ES ir Lietuvos standartų reikalavimus, gebėti juos taikyti kuriant, diegiant, prižiūrint informacines sistemas ir informacinių technologijų įrangą;
4.5. išmanyti teisės aktų, reglamentuojančių informacinių technologijų, įslaptintos informacijos tvarkymą automatizuotomis duomenų apdorojimo sistemomis, Europos Sąjungos, NATO standartų reikalavimus, ir gebėti juos taikyti;
4.6. išmanyti teisės aktų, reglamentuojančių informacinių sistemų, registrų steigimą, kūrimą, diegimą, standartus, reglamentuojančius naudotojų administravimą ir gebėti taikyti jų reikalavimus;
4.7. gebėti organizuoti priemones, būtinas asmens duomenų saugai užtikrinti, pažeidimus lemiančioms priežastims pašalinti, analizuoti, prognozuoti, valdyti ir vertinti rizikos veiksnius;
4.8. turėti techninės infrastruktūros administravimo ir priežiūros techninių žinių, turėti programavimo techninių žinių ir gebėjimų;
4.9. gebėti dirbti su policijos informacinėmis sistemomis ir žinybiniais registrais;
4.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. planuoja, organizuoja, kontroliuoja Valdybos veiklą ir atsako už Valdybai iškeltų tikslų pasiekimą ir funkcijų vykdymą;
5.2. organizuoja darbą taip, kad būtų visokeriopai skatinama darbuotojų iniciatyva ir stiprinama kiekvieno asmens atsakomybė už galutinius darbo rezultatus;
5.3. užtikrina, kad Valdybos veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų;
5.4. formuoja kriminalinės policijos veiklos strateginius tikslus atitinkančią informacinę ir elektroninių ryšių strategiją, apimančią elektroninės informacijos saugą;
5.5. užtikrina Kriminalinės žvalgybos informacinės sistemos (toliau – KŽIS) ir Kriminalinės žvalgybos telekomunikacinio tinklo (toliau – KŽTT) kūrimą, tvarkymą, funkcionavimą, nepertraukiamumą, plėtrą, sąveiką, technologinį suderinamumą ir saugą;
5.6. koordinuoja kriminalinės policijos elektroninių duomenų tvarkymą;
5.7. užtikrina Biuro valdomų informacinių sistemų, registrų ir duomenų perdavimo tinklų sąveikumą su kitomis informacinėmis sistemomis, registrais ir duomenų perdavimo tinklais;
5.8. pagal kompetenciją įgyvendina valstybės įslaptintos informacijos apsaugos, tvarkant duomenis elektroniniu būdu, politiką;
5.9. užtikrina teisės aktų nustatytų automatizuotų duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų, kuriuose saugoma, apdorojama ar kuriais perduodama Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, saugumo priežiūros funkcijų vykdymą;
5.10. užtikrina įslaptintų kriminalinės policijos sistemų kibernetinį saugumą;
5.11. teikia siūlymus Valdybos veiklą kuruojančiam Biuro viršininko pavaduotojui ir Biuro viršininkui dėl Valdybos veiklos tobulinimo, pareigūnų skatinimo, nuobaudų skyrimo, pareiginių laipsnių, darbuotojų priėmimo į tarnybą, Valdybos struktūros, pareigybių pakeitimų, pareigūnų komandiruočių ir kitais klausimais;
5.12. teikia Biuro viršininkui tvirtinti Valdybos pareigūnų ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus, atestacijų išvadas;
5.13. teikia tvirtinti Valdybos veiklą kuruojančiam Biuro viršininko pavaduotojui Valdybos darbuotojų atostogų grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
5.14. pasirašo Valdyboje parengtus dokumentus, kontroliuoja užduočių vykdymą;
5.15. teikia Biuro viršininkui tvirtinti Valdyboje parengtus įsakymų, nurodymų ir kitų teisės aktų projektus Biuro veiklos klausimais;
5.16. atsako už dokumentų valdymo, įslaptintų dokumentų, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą Valdyboje;
5.17. atsako už korupcijos prevencinių priemonių organizavimą ir įgyvendinimą Valdyboje;
5.18. pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja operatyvinius pasitarimus, numato darbo tobulinimo priemones;
5.19. kontroliuoja pavaldžių darbuotojų darbo drausmę;
5.20. pagal kompetenciją bendradarbiauja ir atstovauja Lietuvos policijos ir (ar) Biuro interesams Lietuvos Respublikos valstybės institucijose, nevyriausybinėse organizacijose, užsienio valstybių teisėsaugos institucijose, tarptautinėse organizacijose, Europos Sąjungos agentūrose;
5.21. laikinai nesant Valdybos veiklą kuruojančio Biuro viršininko pavaduotojo, eina jo pareigas;
5.22 vykdo kitus Valdybos veiklą kuruojančio Biuro viršininko pavaduotojo ir Biuro viršininko pavedimus, susijusius su Biuro veikla;
5.23. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Valdybos veiklą kuruojančiam Biuro viršininko pavaduotojui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6810
El. paštas: Žigimantas Pečiūra, VTD Atrankų skyriaus vyr. specialistas, el. p. zigimantas.peciura@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.