Trečiadienis, gruodžio 02 d.

Nepriemokų administravimo departamento Bankroto ir restruktūrizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (koeficientas 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41457
Skelbimo data: 2019-05-23
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Pareigos: Nepriemokų administravimo departamento Bankroto ir restruktūrizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (koeficientas 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2019 m. vasario 13 d.

įsakymu Nr. VP-22

NEPRIEMOKŲ ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO

BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Nepriemokų administravimo departamento Bankroto ir restruktūrizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Nepriemokų administravimo departamento (toliau ― Departamentas) Bankroto ir restruktūrizavimo skyriaus (toliau ― skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Departamento skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas, susijusias su bankroto ir restruktūrizavimo procedūrų vykdymu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos (toliau ― VMI prie FM) atstovavimu teisme, kreditorių susirinkimuose bankroto bylose, vykdomajame procese, teisinės pagalbos teikimu kitiems Departamento skyriams.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje ― mokesčių administravime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;

4.2. turėti 1 metų darbo patirtį mokesčių administravimo srityje;

4.3. būti susipažinusiam su ratifikuotomis ir įsigaliojusiomis tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;

4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatas bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių administravimą, bankroto ir restruktūrizavimo procedūrų vykdymą ir sprendimų vykdymo procesą;

4.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.6. turėti analitinio problemų įvertinimo ir apibendrinimo įgūdžių;

4.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

4.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. siekdamas užtikrinti tinkamą Departamento skyriui pavestų užduočių ir funkcijų vykdymą pagal Departamento skyriaus kompetenciją nagrinėja su įmonių bankrotu ir restruktūrizavimu susijusius klausimus, rengia kreditorinio reikalavimo dokumentus, kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto sprendimų kitų sprendimų, susijusių su įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procedūrų vykdymu, projektus, atstovauja VMI prie FM interesus kreditorių ir kreditorių komitetų susirinkimuose bei teismuose;

5.2. siekdamas užtikrinti tinkamą valstybės interesų gynimą, pagal Departamento skyriaus kompetenciją rengia ieškinius, apeliacinius ir kasacinius skundus bei kitus procesinius dokumentus ir medžiagą teismams, atstovauja VMI prie FM teismuose nagrinėjant civilines, administracines, su įmonių bankrotu ir restruktūrizavimu bei nepriemokų išieškojimu ir išieškojimo užtikrinimu susijusias bylas;

5.3. siekdamas užtikrinti efektyvų bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų įmonių mokestinių nepriemokų išieškojimą, vykdo mokesčių mokėtojų nepriemokų reikalavimo teisės perleidimo arba perdavimo atstovavimo pagrindais VĮ Turto bankas procedūras ir kontroliuoja perduotų mokestinių nepriemokų išieškojimo vykdymą;

5.4. siekdamas tinkamai vykdyti Departamento skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas, pagal Departamento skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais VMI prie FM administracijos padaliniais bei Departamento skyriais, Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių kompetentingomis institucijomis, asociacijomis ir kitais asmenimis, dalyvauja sudarytų funkcinių padalinių (komisijų, darbo grupių) veikloje, rengia atsakymus, paaiškinimus ir išvadas į jų pateiktus paklausimus, prašymus ir pareiškimus;

5.5. pagal Departamento skyriaus kompetenciją dalyvauja informacinių sistemų programinių priemonių kūrimo darbe, kūrimo etapų bandymuose bei peržiūrose vertinant, priimant, modifikuojant ir diegiant nepriemokų išieškojimo srityse automatizavimo programinius produktus, formuluoja ir teikia pastabas bei pasiūlymus, susijusius su programų tolesne plėtra. Vertina parengtą taikomosios programos dokumentaciją, rengia ir teikia atitinkamas išvadas;

5.6. pagal Departamento skyriaus kompetenciją nagrinėja mokesčių mokėtojų prašymus, paklausimus, skundus ir pareiškimus, rengia atsakymus, paaiškinimus ir išvadas;

5.7. siekdamas užtikrinti vienodą Departamento skyriaus veiklos praktikos formavimą, pagal Departamento skyriaus kompetenciją rengia teismų praktikos apibendrinimus, nustato poreikį ir rengia pasiūlymus dėl teisės aktų ir kitų dokumentų keitimo, metodinių klausimų nagrinėjimo ir metodinių dokumentų rengimo, keitimo;

5.8. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento skyriaus vedėjui.

_______________________

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 852 196 829
El. paštas: Arūnas Bulota, VTD prie VRM vyriausiasis specialistas, arunas.bulota@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.