Saugumo valdymo skyriaus patarėjas, pareiginės algos koeficientas -7,4 (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41462
Skelbimo data: 2019-05-23
Konkursą organizuojanti įstaiga: Šiaulių tardymo izoliatorius
Pareigos: Saugumo valdymo skyriaus patarėjas, pareiginės algos koeficientas -7,4 (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus
2019 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 1/01-31


SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Saugumo valdymo skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Saugumo valdymo skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga kontroliuoti Saugumo valdymo skyriaus specialiosios veiklos srities – įskaitos darbą Šiaulių tardymo izoliatoriuje (toliau – Šiaulių TI), vykdyti suimtųjų ir nuteistųjų įskaitos priežiūrą, suimtųjų ir nuteistųjų priėmimą į įstaigą, nukreipimą į kitas įstaigas ir jų paleidimą iš įstaigos.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – bausmių vykdymo sistemoje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį teisinio darbo srityje;
4.3. turėti darbo planavimo ir koordinavimo įgūdžių, sugebėti koordinuoti kolektyvinį darbą, gebėti apibendrinti ir perteikti praktinę patirtį, analitiškai mąstyti, greitai orientuotis, komunikuoti, operatyviai priimti racionalius sprendimus;
4.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais suimtųjų ir nuteistųjų įskaitą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, bausmių skyrimą ir vykdymą ir dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;
4.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja Saugumo valdymo skyriaus darbuotojų, vykdančių specialiosios veiklos srities – įskaitos funkcijas, veiklą, paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą;
5.2. organizuoja suimtųjų ir nuteistųjų dokumentacijos dėl paleidimo, konvojavimo ir priėmimo į Šiaulių TI, rengimą;
5.3. koordinuoja teismų nuosprendžių, nutarčių bei kitų ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų sprendimų vykdymą;
5.4. teikia Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) duomenis apie laisvės atėmimo vietose laikomų suimtųjų ir nuteistųjų skaičių ir jų kaitą. Kalėjimų departamento direktoriaus nustatyta tvarka teikia ataskaitas ir kitus duomenis apie suimtuosius ir nuteistuosius;
5.5. organizuoja atvykusių suimtųjų, nuteistųjų ir nuteistųjų arešto bausme bylų ir dokumentacijos patikrą, užtikrina priėmimo į Šiaulių TI pagrįstumą;
5.6. užtikrina suimtiesiems paskirtų kardomosios priemonės – suėmimo taikymo ir nuteistiesiems bei nuteistiesiems arešto bausme paskirtų terminuoto laisvės atėmimo bei arešto bausmių vykdymo terminų kontrolę;
5.7. vieną kartą per metus organizuoja nuteistųjų, kurie palikti įstaigoje atlikti ūkio darbus, bausmės terminų sutikrinimą su esančiais asmens bylose dokumentais ir nuteistųjų asmens įskaitos kortelėmis;
5.8. užtikrina savalaikį pranešimų išsiuntimą teismams, ikiteisminio tyrimo pareigūnams, prokuratūroms, Migracijos tarnyboms prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos;
5.9. koordinuoja savalaikį ir teisingą duomenų suvedimą į informacinės sistemos „Prisonis“ įskaitos posistemę bei dokumentų priėmimą, paskyrimą ir dokumentų registravimą dokumentų valdymo sistemoje DocLogix;
5.10. pildo Suimtųjų ir nuteistųjų kaitos ir apskaitos registracijos žurnalą;
5.11. pagal kompetenciją teikia suimtiesiems ir nuteistiesiems informaciją;
5.12. pagal kompetenciją rengia atsakymų projektus į Teisingumo ministerijos, Kalėjimų departamento, teismų, prokuratūrų ir kitų valstybės institucijų bei pareigūnų ir visuomeninių organizacijų raštus bei į suimtųjų, nuteistųjų ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus, užtikrinant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą, informacijos suteikimą, bei asmens duomenų teisinę apsaugą;
5.13. supažindina Saugumo valdymo skyriaus specialistus (vyresnįjį specialistą), vykdančius specialiosios veiklos srities - įskaitos funkcijas, su naujais įstatymais, jų pakeitimais, įsakymais, kitais teisės aktais ir teikia jiems metodinę bei praktinę pagalbą;
5.14. siekiant Saugumo valdymo skyriaus tikslų įgyvendinimo, vykdo ir kitus su užimamomis pareigomis susijusius įstaigos direktoriaus, jo pavaduotojo, kuruojančio Saugumo valdymo skyrių, Saugumo valdymo skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir nurodymus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Saugumo valdymo skyriaus viršininkui.
_________________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 8 5 219 6809
El. paštas: Lina Pranskevičienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, lina.pranskeviciene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.