Specialusis atašė (pareiginės algos koeficientas 12) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41464
Skelbimo data: 2019-05-23
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Pareigos: Specialusis atašė (pareiginės algos koeficientas 12) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2019 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. A1-127

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO ATAŠĖ
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo atašė Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Europos Sąjungos (toliau – ES) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo atašė Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie ES pareigybė reikalinga dalyvauti įgyvendinant Lietuvos Respublikos užsienio politiką socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau – ministras) pavestose valdymo srityse – darbo politikos ir jaunimo politikos.

III. SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – darbo politikos bei jaunimo politikos srityje.

IV. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, susijusią su socialine politika ir užimtumu;
4.3. turėti darbo patirties atstovaujant Lietuvos Respubliką ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose;
4.4. atitikti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;
4.5. žinoti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisės sistemą, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės apsaugos ir darbo bei jaunimo politikos sritį, Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė teisinius veiklos pagrindus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą bei korupcijos prevenciją;
4.6. išmanyti 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 metų Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių;
4.7. gerai žinoti ES struktūrą ir veiklas bei nuostatas darbo teisės, užimtumo, įmonių socialinės atsakomybės, socialinės apsaugos sistemų koordinavimo darbo santykių klausimais, trečiųjų šalių migrantų integracijos, darbo migracijos, jaunimo politikos srityse;
4.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti analitinių, diplomatinių ir organizacinių gebėjimų, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.9. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
4.10. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.11. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. dalyvauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos užsienio politiką pagal šias ministerijos reguliavimo sritis: darbo teisė, užimtumas, įmonių socialinė atsakomybė, socialinės apsaugos sistemų koordinavimas darbo santykių klausimais, trečiųjų šalių migrantų integracija, darbo migracija, jaunimo politika;
5.2. ministro pavedimu dalyvauja ministerijai priskirtų ES Tarybos darbo grupių, Europos Komisijos komitetų bei kitų ES organų veikloje darbo teisės, užimtumo, įmonių socialinės atsakomybės, socialinės apsaugos sistemų koordinavimo darbo santykių klausimais, trečiųjų šalių migrantų integracijos, darbo migracijos, jaunimo politikos srityse, atstovauja Lietuvos Respublikos interesams vadovaujantis gautomis instrukcijomis, teikia nustatytos formos ataskaitą ministerijai;
5.3. dalyvauja ES nuolatinių atstovų komiteto COREPER I susitikimuose ministerijos kompetencijos klausimais, rengia ir teikia apibendrintą informaciją apie jų rezultatus;
5.4. dalyvauja ES Tarybos socialinių klausimų darbo grupės veikloje;
5.5. teikia informaciją ir pasiūlymus dėl pasirengimo ES Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų ministrų tarybos, Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto ministrų tarybos ir kitų tarybų susitikimams pagal ministerijos kompetenciją darbo teisės, užimtumo, įmonių socialinės atsakomybės, socialinės apsaugos sistemų koordinavimo darbo santykių klausimais, trečiųjų šalių migrantų integracijos, darbo migracijos, jaunimo politikos srityse, konsultuoja rengiant nacionalines pozicijas dėl kitų šalių pozicijų svarstomu klausimu;
5.6. nuolat informuoja ministeriją apie naujas ES institucijų iniciatyvas, pasiūlymus bei nuostatas ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais, teikia pasiūlymus dėl susitikimų svarbos bei atstovavimo reikalingumo;
5.7. teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pozicijų, kurios yra pristatomos ES Tarybos darbo grupių, Europos Komisijos komitetų bei kitų ES organų posėdžiuose, turinio;
5.8. teikia pasiūlymus bei išvadas dėl rengiamų ES teisės aktų projektų bei Lietuvos Respublikos teisės aktų projektų nuostatų atitikimo ES teisei;
5.9. teikia Lietuvos nuolatinės atstovybės ES vadovui konsultacijas atašė kompetencijos klausimais;
5.10. padeda organizuoti ministerijos vadovybės vizitus į ES institucijas ir ES institucijų atstovų vizitus į Lietuvos Respubliką;
5.11. bendradarbiauja su Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generaliniu direktoratu bei kitomis ES institucijomis, palaiko ryšius su kitų ES šalių atstovybėmis ES, socialinių partnerių, nevyriausybinių bei kitų organizacijų europiniais padaliniais darbo teisės, užimtumo, įmonių socialinės atsakomybės, socialinės apsaugos sistemų koordinavimo darbo santykių klausimais, trečiųjų šalių migrantų integracijos, darbo migracijos, jaunimo politikos srityse;
5.12. ministro pavedimu dalyvauja kituose susitikimuose, konferencijose ar seminaruose, teikia apibendrintą informaciją ministrui; dalyvauja kitų tarptautinių organizacijų veikloje pagal poreikį;
5.13. vykdo kitus su jam nustatyta veiklos sritimi susijusius nenuolatinio pobūdžio ministro pavedimus.

VI. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ministrui ir Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės ES vadovui.
___________________


Susipažinau
__________________
(parašas)
__________________
(vardas ir pavardė)
__________________
(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6806
El. paštas: Alma Markevičienė, VTD prie VRM Atrankų sk. patarėja, el. p. alma.markeviciene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.