Teisės poskyrio vyriausiasis specialistas (PA koeficientas 7) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41455
Skelbimo data: 2019-05-23
Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Pareigos: Teisės poskyrio vyriausiasis specialistas (PA koeficientas 7) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko

2019m. kovo mėn. 5d.

įsakymu Nr.10-V-124

VALDYMO ORGANIZAVIMO SKYRIAUS TEISĖS POSKYRIO

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

(funkcijos kodas 33102)

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valdymo organizavimo skyriaus Teisės poskyrio (toliau – Poskyris) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga užtikrinti Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate (toliau – Vilniaus apskr. VPK) rengiamų teisės aktų, sutarčių projektų atitiktį teisės aktų reikalavimams, tinkamą teisės aktų taikymą, rengti procesinius dokumentus ir atstovauti Vilniaus apskr. VPK teismuose ir kitose valstybės institucijose.

Šios pareigybės darbo vieta yra Vilniaus apskr. VPK.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje –

teisėje.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;

6.3. mokėti dirbti su Microsoft Office arba Libre Office programiniu paketu;

6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą bei policijos veiklą, taip pat išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

6.5. turėti organizacinių, planavimo, analitinio vertinimo gebėjimus;

6.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. vertina bei dalyvauja rengiant norminių teisės aktų projektus;

7.2. dalyvauja rengiant, vertina sutarčių ir susitarimų projektus, sudaromus Vilniaus apskr. VPK vardu;

7.3. rengia atsakymų projektus į fizinių ir juridinių asmenų skundus bendro pobūdžio teisės normų taikymo klausimais;

7.4. atstovauja Vilniaus apskr. VPK teisės aktų taikymoklausimais įvairiose institucijose;

7.5. teikia teisinio pobūdžio pagalbą ir konsultacijas, taip pat informaciją apie galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus Vilniaus apskr. VPK darbuotojams;

7.6. atstovauja Vilniaus apskr. VPK interesams visų instancijų teismuose bei administracinių ginčų komisijose, rengia procesinius dokumentus, kai proceso šalis yra Vilniaus apskr. VPK, o Vilniaus apskr. VPK vadovybės nurodymu ir tais atvejais, kai proceso šalis yra Vilniaus apskr. VPK struktūrinis padalinys;

7.7. vykdo teisės aktų ir teisės aktų projektų, susijusių su policijos veikla, statutine valstybės tarnyba stebėseną, teikia informaciją apie naujausius teisės aktus ir jų projektus vadovybei ir rengia naujausių teisės aktų, susijusių su policijos veikla, statutine valstybės tarnyba apžvalgas;

7.8. dalyvauja viešųjų pirkimų, etikos, teisinės pagalbos išlaidų apmokėjimo komisijos veikloje;

7.9. pagal kompetenciją dalyvauja vykdant Vilniaus apskr. VPK vidaus kontrolės priemones;

7.10. pagal kompetenciją vykdo Vilniaus apskr. VPK nustatytų veiklos kriterijų įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę, teikia ataskaitas Vilniaus apskr. VPK viršininko nustatyta tvarka;

7.11. rengia įgaliojimus Vilniaus apskr. VPK darbuotojams atlikti veiksmus Vilniaus apskr. VPK vardu;

7.12. nesant Poskyriovedėjo, vykdo jo funkcijas;

7.13. vykdo kitus su Vilniaus apskr. VPK funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Vilniaus apskr. VPK tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.

Susipažinau

(vardas, pavardė)

(parašas)

(data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: +370 5 219 68 28
El. paštas: Raimonda Usovienė, VTD prie VRM RISS vyr. specialistė, raimonda.usoviene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.