Žemės ūkio skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41465
Skelbimo data: 2019-05-23
Konkursą organizuojanti įstaiga: Rietavo savivaldybės administracija
Pareigos: Žemės ūkio skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Rietavo savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. sausio 4 d.
įsakymu Nr. AV-12

RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Rietavo savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas (pareiginės algos koeficientas - 9,56).

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti Skyriui, organizuoti jo veiklą ir užtikrinti Skyriaus nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veikos srityje – Skyriaus vidaus administravimo, specialiojoje – žemės ūkio, melioracijos ir kaimo plėtros veiklos srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities mechanikos inžinerijos krypties išsilavinimą, inžinieriaus profesinę kvalifikaciją;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo žemės ūkio inžinerijos srityje;
4.3. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;
4.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“;
4.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais reglamentuojančiais kaimo plėtros priemonių administravimą, žemės ūkį, melioraciją, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, Europos Sąjungos paramos teikimą žemės ūkio srityje, žinoti Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui struktūrinių fondų nuostatas ir reikalavimus, išmanyti dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles, traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų konstrukcijas, veikimo principus, saugaus eksploatavimo reikalavimus;
4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti siūlymus, gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą; gebėti konsultuoti technikos savininkus technikos panaudojimo, registravimo, techninės būklės, įsigijimo, saugių darbo sąlygų klausimais;
4.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja Skyriaus veiklą, ją koordinuoja; organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės seniūnijų specialistus žemės ūkio klausimais vykdant Skyriui pavestas funkcijas; rengia Skyriaus veiklos nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
5.2. organizuoja Skyriaus ūkinę ir finansinę veiklą, užtikrina teisingą, skaidrų ir racionalų Skyriaus apskaitomų lėšų ir turto panaudojimą; atsako už tai, kad Skyriaus darbuotojai tinkamai vykdytų Skyriaus nuostatuose nustatytas veiklas ir funkcijas;
5.3. Savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimu atsiskaito už Skyriaus veiklą;
5.4. teikia pasiūlymus Administracijos direktoriui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo, kitais personalo valdymo klausimais;
5.5. teisės aktų nustatyta tvarka vertina tiesiogiai pavaldžių Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą;
5.6. informuoja ir konsultuoja žemės ūkio subjektus ir kitus asmenis apie Europos Sąjungos, valstybės ir Savivaldybės teikiamą paramą, melioracijos sistemų eksploatavimą, traktorių ir kitos žemės ūkio technikos registravimą ir techninę apžiūrą;
5.7. dalyvauja planuojant ir skirstant lėšas melioracijos darbams Savivaldybėje;
5.8. planuoja ir organizuoja melioracijos įrenginių eksploataciją, rengia metines melioracijos darbų programas;
5.9. organizuoja melioruotų žemių ir melioracijos statinių apskaitą Savivaldybėje;
5.10. išduoda projektavimo sąlygas komunikacijų ir statinių statybai melioruotoje žemėje, derina projektavimo planus;
5.11. pagal kompetenciją organizuoja darbų, paslaugų ir prekių viešuosius pirkimus, rengia dokumentus viešųjų pirkimų konkursams, Administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus;
5.12. tvirtina atliktų melioracijos darbų sąskaitas faktūras ir melioracijos projektų suvestines sąmatas;
5.13. organizuoja Ūkininkų ūkių registravimą, duomenų atnaujinimą, išduoda ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimus;
5.14. organizuoja Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registravimą;
5.15. organizuoja paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus ir gyvulius paraiškų priėmimą ir kontroliuoja priėmimo eigą Savivaldybės seniūnijose;
5.16. organizuoja medžiojamų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui nustatymą;
5.17. registruoja traktorius, savaeiges žemės ūkio ir kitas savaeiges mašinas, jų priekabas ir puspriekabes, išduoda traktorių registracijos liudijimus ir valstybinių numerių ženklus, atlieka registruojamos technikos techninę apžiūrą ir išduoda techninių apžiūrų talonus;
5.18. organizuoja valstybinių numerių ženklų, technikos registracijos liudijimų, techninių apžiūrų talonų įsigijimą, panaudojimą, nurašymą, naudotų – likvidavimą;
5.19. pasirašo Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimus, traktorių registracijos liudijimus, techninių apžiūrų talonus, Skyriaus išduodamas pažymas, siunčiamus raštus, dokumentus bankams, paraiškas dėl lėšų poreikio Nacionalinei mokėjimo agentūrai;
5.20. organizuoja ir kontroliuoja susitarimuose numatytų įsipareigojimų ir procedūrų vykdymą žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimais tarp Savivaldybės, Nacionalinės mokėjimo agentūros, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro;
5.21. nustatyta tvarka administruoja valstybės ir Savivaldybės teikiamos paramos lėšas, dalyvauja paramos skyrimo komisijų darbe ir teikia dokumentus Nacionalinei mokėjimo agentūrai;
5.22. dalyvauja traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų kvalifikacinių egzaminų komisijos darbe;
5.23. rengia Savivaldybės administracijos direktoriui metines ataskaitas apie Skyriaus veiklą;
5.24. rengia atsakymus į gautus raštus, gyventojų paklausimus ir skundus Skyriaus kompetencijos klausimais;
5.25. surašo administracinių nusižengimų protokolus ir (ar) nagrinėja administracinių nusižengimų bylas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka;
5.26. dalyvauja valstybės, Savivaldybės institucijų, žemdirbių savivaldos organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, susirinkimuose, posėdžiuose ir kitose priemonėse, kuriose svarstomi žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimai, bendradarbiauja su žemdirbių savivaldos organizacijomis, kaimų bendruomenėmis, visuomenės informavimo priemonėmis;
5.27. organizuoja ir dalyvauja organizuojant tradicinius konkursus, apžiūras, susirinkimus, skatina žemės ūkio subjektų ir kitų asmenų dalyvavimą žemės ūkio parodose, seminaruose, vietiniuose ir tarptautiniuose projektuose, teikia jiems metodinę paramą;
5.28. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka asmeniškai atsako už pareigų neatlikimą, netinkamą atlikimą ar laiku neįvykdytas užduotis;
5.29. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimus ir pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.
_____________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6819
El. paštas: Taurinta Komarovskė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus atrankos specialistė, taurinta.komarovske@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.